FEBT Associacions Palma Balears, Illes

FEBT dóna la benvinguda al seu Portal de Transparència, en el qual es publicarà de forma periòdica i actualitzada la informació el coneixement sigui rellevant per a garantir la transparència de l'activitat de la Federació relacionada amb el funcionament i control de la seva actuació pública.

FEBT vol mostrar el seu compromís total amb la transparència en tots els aspectes de la seva gestió, com ha vingut fent l'organització i com confirma ara amb l'aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (la "Llei de Transparència").

La transparència de l'activitat pública, incloent l'accés a la informació de les activitats de les organitzacions empresarials, constitueix una necessitat determinant en l'actual context social, polític i econòmic d'Espanya.

FEBT té el ferm propòsit d'ampliar i reforçar la transparència de la seva activitat pública, que es demostra amb la posada en marxa d'aquesta zona de transparència, a disposició dels nostres associats i de la societat en general.

El president i la resta de membres de la Junta Directiva i Comitè Executiu de FEBT no perceben remuneració pel seu càrrec.

D'acord amb els comptes anuals, la remuneració total meritada en concepte de dietes i salaris en l'exercici 2018 pels membres del Comitè Executiu de la Federació va ascendir a un import de 0.00 €

En l'actualitat la FEBT no rep cap tipus de subvenció

FEBT busca proporcionar serveis que satisfacin les necessitats i expectatives dels seus clients. Per a això defineix diverses línies clares d'actuació:

Plena Integració dels empleats

FEBT pretén que els seus empleats realitzin el seu treball totalment involucrats en les activitats desenvolupades i en l'assoliment dels objectius plantejats en el si de l'Organització. Per això estableix reunions periòdiques en què el gerent i els responsables dels diferents departaments analitzen l'evolució de l'organització i aproven les actuacions a dur a terme.

Orientació al Client

Tot el personal de FEBT està conscienciat que els desitjos i expectatives del Client estan en el punt de mira de totes les seves iniciatives i activitats.

Compromís amb la qualitat del servei (garantia de satisfacció).

FEBT assegura que els serveis que presta són conformes amb els requisits especificats pels seus clients.

En el cas en què el Client manifesti la no conformitat amb el servei, FEBT es compromet a compensar al Client segons sistema acordat.

Qualitat del treball

Mitjançant la ràpida detecció dels defectes i la presa de les mesures necessàries per pal·liar les conseqüències dels mateixos i evitar la seva repetició, i l'establiment d'accions i programes orientats a la prevenció de no conformitats.

Establir relacions beneficioses amb els nostres proveïdors

Així mateix, la Política de Qualitat de FEBT contempla l'elecció dels proveïdors més adequats en cada moment, buscant amb ells una relació el més beneficiosa possible que permeti prestar serveis amb la qualitat requerida.

Compromís amb el compliment dels requisits i amb la Millora contínua de l'eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat

FEBT es compromet a complir els requisits ia millorar de manera continuada l'eficàcia del sistema.

FEBT es recolza en la seva Organització, a la qual transmet aquesta política i línies generals d'actuació, buscant el compromís de tots els empleats amb la qualitat del servei ofert als seus clients.

L'orientació al client i als recursos humans, i la generació de recursos financers són requisits previs per a la satisfacció del client i del personal, per a la bona imatge de FEBT i per assegurar el seu futur.

Aquesta Política de qualitat serà el marc de referència per al desenvolupament dels Objectius coherents amb la mateixa i mesurables, que són establerts en les funcions i nivells pertinents de FEBT.