FEBT Associacions Palma Balears, Illes

ASSEMBLEA GENERAL

L'Assemblea General, exercirà la plenitud de drets d'FEBT, sent les seves decisions obligatòries per a tots els seus membres, fins i tot els absents i dissidents, salvant la via judicial.

COMPOSICIÓ

L'Assemblea General estarà composta per la totalitat dels representants de les Organitzacions membres, en la qual cada un d'aquests tindrà dret al vot ponderat segons els estatuts vigents.

REPRESENTACIÓ

Les Associacions o Organitzacions membres estaran representats, amb caràcter permanent pels seus respectius president o representant legal designat.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l'òrgan encarregat de la Direcció, Govern i administració de FEBT, del compliment i execució dels Estatuts i acords vàlidament adoptats per l'Assemblea General.

composició

La Junta Directiva estarà composta per:

- El President de FEBT, que també ho és de la Junta Directiva i dels altres òrgans col·legiats.
- Vicepresident 1r, Vicepresident 2n, Vicepresident Menorca i Vicepresident Eivissa.
- Els vocals que són els presidents de les agrupacions afiliades a la FEBT
- El Secretari.

 

PRESIDENT

El President de FEBT, que ho és també dels Òrgans Col·legiats de la mateixa, té la representació legal de l'entitat en tots els ordres.

El seu nomenament, que es realitza en Assemblea General, haurà de recaure en persona de reconegut prestigi en el món empresarial i que formi part de l'Assemblea.

El president serà assistit i suplert en els cas d'absència, malaltia o incapacitat pel vicepresident primer, segon, successivament els quals es triaran per l'Assemblea General amb els mateixos requisits que el president.

El mandat del President durarà quatre anys i podrà ser reelegit.
Rafael Roig Grimalt és l'actual president de FEBT.
Va ser reelegit el 4 de juny del 2015 a Assemblea General Ordinària i Extraordinària i ostenta el càrrec des el 27 de maig de 2013.