FEBT Associacions Palma Balears, Illes
FEBT Associacions Palma Balears, Illes
FEBT Associacions Palma Balears, Illes

El Comitè del Transport impugna el ROTT per la seva «alarmant» inseguretat jurídica

28/06/2019

El departament de Mercaderies de Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) ha acordat per àmplia majoria impugnar en via contenciosa administrativa el reial decret 70/2019 pel qual es modifica el reglament de la llei d'ordenació dels transports terrestres (ROTT). L'acció legal dels transportistes es dirigeix concretament contra la nova regulació que afecta la pèrdua d'honorabilitat de les empreses de transport.

El Comitè del Transport entén que «no només provoca una alarmant inseguretat jurídica als professionals del transport, sinó que també transgredeix la lletra i l'esperit del reglament 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell». Aquesta directiva europea, amb data de 21 d'octubre de 2009, estableix les normes per a l'exercici de la professió de transportista a la UE. El Comitè considera que el nou ROTT vulnera drets fonamentals, entre els quals cita el de «tutela judicial efectiva en la seva vessant del dret a un procediment amb totes les garanties». «Un cop es tingui per interposat el recurs pel tribunal competent, els motius concrets de la impugnació es desenvoluparan a la pertinent demanda».

La nova regulació del requisit de pèrdua d'honorabilitat implica la suspensió de la validesa de les autoritzacions de transport durant el termini d'un any, per la comissió d'una única infracció molt greu o bé de tres infraccions greus en determinats supòsits i en funció de la flota que posseeixi l'empresa. En qualsevol cas, la pèrdua del requisit exigeix una resolució prèvia expressa per part de l'òrgan competent (normalment el director general de Transport de la comunitat autònoma).

L'acord adoptat pel Comitè Nacional de Transport per Carretera ha estat literalment el següent,

"El Departament de Mercaderies de Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) ha acordat, per àmplia majoria, impugnar en via contenciosa administrativa el Reial Decret 70/2019 pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres ( ROTT) en la seva regulació relativa a la pèrdua d'honorabilitat, per entendre que, no només provoca una alarmant inseguretat jurídica als professionals del transport, sinó que també transgredeix la lletra i l'esperit del text del Reglament (CE) 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'octubre de 2009, pels quals s'estableixen les normes per a l'exercici de la professió de transportista, amb vulneració de drets fonamentals, entre els quals hi ha la tutela judicial efectiva en la seva vessant del dret a un procediment amb totes les garanties.